Záručný servis

POŠKODIL SA VÁM VÝROBOK

PRI BEŽNOM POUŽÍVANÍ V ZÁRUČNEJ DOBE?

Na výrobky je poskytovaná záruka na dobu dvadsaťštyri mesiacov
od dátumu predaja spotrebiteľovi ak nebola výrobcom stanovená inak.

Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej
doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

ZÁRUKA PLATÍ IBA V PRÍPADE, ŽE JE VÝROBOK POUŽÍVANÝ PODĽA
NÁVODU NA OBSLUHU A BOL PRIPOJENÝ NA SPRÁVNE SIEŤOVÉ NAPÄTIE